VIX Trading Icon
Download VIX Trading

VIX Trading

- Phần mềm VIX Trading
Category Price Seller Device
Finance Free VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY iPhone, iPad, iPod

- Phát hành bởi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS (MUA/BÁN/HỦY lệnh).
- Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
- Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
- Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
- Đăng ký quyền mua chứng khoán trực tuyến.
- Đề nghị chuyển tiền và ứng tiền trực tuyến.

Reviews

Reviews not available.

Featured on lists